حضور یک رزمی کار ایرانی با پرچم یا حسین و لباس منقش به تصویر رهبری در رینگ! 
موسیقی ورود این ورزشکار به رینگ نیز مداحی بودبوکسور ایرانی با پرچم یا حسین روی رینگ آمریکایی ها + فیلم


بوکسور ایرانی با پرچم یا حسین روی رینگ آمریکایی ها + فیلم