تاریخی

تبریک به مردم خوزستان واهواز 
بابت قهرمانی تیم استقلال خوزستان 

.